Obchodní podmínky

Údaje o prodávajícím

Společnost Clearmont, spol. s r.o., provozovatel e-shopu skvele-vino.cz, se sídlem v Ostravě - Kunčičkách, Bořivojova 127/20, PSČ 718 00.

tel.: +420 602 184 045, e-mail: info@skvele-vino.cz

IČ: 25850717

DIČ: CZ25850717

Clearmont, spol. s r.o., je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě - oddíl C, vložka 21830

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 374213393/0300


Kupující

Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu www.skvele-vino.cz.

Rozsah působnosti

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané s registrovanými i neregistrovanými zákazníky.

Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést platnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případných nákladů na dopravu. S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Dodací lhůta

Pokud je zboží skladem u prodávajícího, je odesláno nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky. Je-li zboží skladem u dodavatele prodávajícího, trvá dodací lhůta na prodejnu dle dostupnosti zboží a možností dodavatele prodávajícího. O termínu dodání bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem a bude rovněž specifikován v závazné objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit při nečekaných komplikacích dodací lhůtu, což může být kompenzováno slevou nebo jiným bonusem pro zákazníka.

Odběr zboží

Způsob odběru zboží zvolí kupující při vyplňování objednávky - buď osobně v prodejně prodávajícího, nebo dobírkou (jako obchodní balík). Zboží je doručováno pomocí zasílatelské služby (pouze na území ČR). Při odběru nad 3.000 Kč je dopravné zdarma, jinak bude k ceně zboží připočteno dopravné podle platného ceníku. Při zvolení osobního odběru je kupující povinen odebrat zboží do 7 dnů od potvrzení objednávky. Pokud tak neučiní, prodávající má právo od smlouvy odstoupit nebo poslat zboží na dobírku na náklady kupujícího. Cena zboží je uváděna včetně daní a poplatků. Poškozenou nebo neúplnou zásilku je třeba ihned po převzetí nahlásit telefonicky nebo formou e-mailu prodávajícímu. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je ze strany kupujícího nutné ihned zkontrolovat před zástupcem zasílatelské služby stav zásilky (poškozená krabice atd.) a případně odmítnout převzetí takto poškozené nebo neúplné zásilky. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok.

E-shop skvele-vino.cz neodpovídá za eventuální zpoždění doručení zásilky, které nebylo způsobeno e-shopem skvele-vino.cz.

Platby

Při osobním odběru na provozovně prodávajícího probíhá úhrada ceny zboží hotově odpovědnému pracovníkovi. Při převzetí dobírky se platí v hotovosti doručovateli zasílatelské služby. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

Zrušení objednávky

Objednávka, která byla vystavená, je považována za závaznou. Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné do 12 hodin od potvrzení objednávky. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění.

Uplatňování a vyřizování reklamací

Prodávající neručí za prodané zboží, které bylo poškozeno nesprávnou či neodbornou manipulací.

Uplatňování a vyřizování reklamací (reklamační řád)

 

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je ve faktuře, a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující písemně uvede závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

Povinnosti prodávajícího

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace hradí dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

Výrobní vady se reklamují u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Kupující, na něž se nevztahují pravidla pro spotřebitele, reklamují zboží vždy na provozovně prodávajícího na Bořivojově ulici č. 127/20 v Ostravě - Kunčičkách na své náklady.

Prodávající odpovídá za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, je v pořádku a bez vad.

V případě, že nebude reklamační list obsahovat níže uvedené informace, prodlouží se lhůta na vyřízení reklamace.

Reklamační list zákazníka, který není spotřebitelem, musí obsahovat tyto náležitosti:

1. adresu prodávajícího

2. datum dodání zboží a sepsání reklamace

3. doklad o nákupu – fakturu/záruční list

4. název zboží

5. návrh na vyřízení reklamace

6. podrobný popis vady

7. označení vhodných důkazních prostředků, které umožní ověřit oprávněnost reklamace

Autorská práva

Společnost Clearmont, spol. s r.o., je jediným vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.skvele-vino.cz. Sídlo společnosti: Bořivojova 127/20, 718 00 Ostrava - Kunčičky. IČ: 25850717, DIČ: CZ25850717. V souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., je společnost oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.skvele-vino.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Přebírání jakéhokoliv obsahu těchto stránek je možné pouze na základě písemného souhlasu ze strany Clearmont, spol. s r.o.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Pravidla se vztahují na všechny osoby a technické či softwarové prostředky, které navštíví tyto stránky (dále jen "uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.skvele-vino.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.